GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

Nauczyciele edukacji dorosłych i pracownicy służby zdrowia

Dorośli z trudnościami w uczeniu się w edukacji dorosłych

WŁAŚCIWI INTERESARIUSZE na poziomie regionalnym, krajowym lub europejskim